Zasady zatrudnienia niani

Aby ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię musisz być osobą przebywającą na urlopie wychowawczym lub osobą bezrobotną (zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w PUP).

Umowę na opiekę nad dzieckiem z nianią musisz podpisać nie wcześniej niż po złożeniu do projektu Formularza zgłoszeniowego, ale przed Twoim powrotem do pracy (najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia).

 1. Przez maksymalnie 4 pierwsze miesiące Twojego udziału w projekcie, (tyle m-cy masz na podjęcia zatrudnienia), możesz uzyskać w projekcie zwrot kosztów zatrudnienia niani, ale nie więcej niż 2 246,69zł /miesiąc (w kwocie tej zawiera się wynagrodzenie netto niani 1538,43zł oraz składki ZUS, które będziesz opłacać za nianię). Kwota ta obejmuje wynagrodzenie niani za średnio 160 godzin opieki/miesiąc. Przy mniejszym wymiarze opieki niż odpowiednik 1 etatu, maksymalna kwota zwrotu obliczana będzie proporcjonalnie.
 2. Po twoim powrocie do pracy, (na co masz maksymalnie 4 m-ce), budżet państwa sfinansuje składki ZUS niani do kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia.  W tym czasie w projekcie możesz uzyskać zwrot kosztów zatrudnienia niani, ale nie więcej niż 2075,91/miesiąc (w kwocie tej zawiera się wynagrodzenie netto niani  1776,13zł – oraz składki ZUS, które będziesz opłacać za nianię). Kwota ta obejmuje wynagrodzenie niani za średnio 160 godzin opieki/miesiąc. Przy mniejszym wymiarze opieki niż odpowiednik 1 etatu, maksymalna kwota zwrotu obliczana będzie proporcjonalnie.

Zatrudniając nianię pamiętaj, aby uzyskać od niej dane i informacje, które będą potrzebne do zgłoszenia niani do ZUS i będą miały wpływ na wysokość składek ZUS i wynagrodzenie netto niani.

Warunki, jakie należy spełnić, aby budżet państwa finansował składki ZUS niani do kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia:

– niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;

– oboje rodziców albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą;

– dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.

W przypadku utraty przez rodziców albo rodzica samotnie wychowującego dziecko zatrudnienia, zaprzestania świadczenia usług lub działalności, ZUS opłaca składki przez okres 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych przyczyn.

Kto może być nianią?

Każdy, kto spełni trzy poniższe warunki:

 • nie jest rodzicem dziecka, którym ma się opiekować,
 • ma więcej niż 18 lat,
 • zrobi badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych i dostanie orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy.

Nianią może, więc być na przykład babcia, siostra, kuzynka dziecka, ktoś spoza rodziny — sąsiadka, studentka, emeryt, osoba na świadczeniu przedemerytalnym. Niania nie musi mieć kierunkowego wykształcenia ani doświadczenia zawodowego w pracy z małymi dziećmi. Nie musi też odbywać specjalnych szkoleń.

Zatrudnienie niani w projekcie krok po kroku

 1. Znajdź osobę, której chcesz powierzyć opiekę nad dzieckiem (nianię) spełniającą warunki opisane powyżej (Kto może być nianią?).
 2. Podpisz umowę z nianią. Jeśli jesteś w związku małżeńskim — umowę musisz podpisać ty i małżonek. Umowę z nianią musisz podpisać nie wcześniej niż po złożeniu do projektu Formularza zgłoszeniowego, ale przed Twoim powrotem do pracy (najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia).
 3. W ciągu 7 dni od dnia, kiedy niania zacznie pracować według umowy złóż do jednej z placówek ZUS, wniosek ZUS ZFA – tylko wtedy, kiedy nie jesteś jeszcze płatnikiem. Jeśli prowadzisz swoją działalność i składałeś ten wniosek, nie musisz tego robić ponownie.
 4.  Następnie zgłoś nianię, jako osobę ubezpieczoną – wypełnij formularz ZUS ZUA i przekaż do ZUS.
 5. Rozlicz pierwszą składkę do 15 dnia kolejnego miesiąca po zatrudnieniu niani. Na przykład zatrudniasz nianię od 4 kwietnia 2019, zapłacisz jej wynagrodzenie netto do końca kwietnia 2019r, więc pierwszą składkę rozliczasz do 15 maja 2019r. Dostarcz potrzebne dokumenty do ZUS tj. za pierwszy miesiąc zatrudnienia niani składasz deklarację rozliczeniową ZUS DRA i imienny raport miesięczny ZUS RCA/RZA.
 6. Po zapłacie wynagrodzenia netto niani oraz składek ZUS możesz złożyć Wniosek refundacyjny w ramach projektu.

Jeśli będziesz potrzebowała/-ł pomocy w wypełnianiu dokumentów do ZUS, wypełnianiu Wniosku refundacyjnego możesz skorzystać z pomocy Specjalisty zatrudnionego w projekcie.

NIANIA I PODATEK

Umowa uaktywniająca zawierana jest między dwoma podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, tj. między nianią a rodzicem/ rodzicami dziecka, stąd przychód uzyskany przez nianię zaliczany jest do przychodów z innych źródeł.

Zatem rodzic dziecka nie jest płatnikiem podatku dochodowego z tytułu zawartej z nianią umowy, co oznacza, że:

• nie ciąży na nim obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanego wynagrodzenia,

• nie ma obowiązku sporządzenia i przekazania niani lub organowi podatkowemu deklaracji i informacji podatkowych, np. PIT-11.

Po zakończeniu roku podatkowego niania jest obowiązana złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanych dochodów (PIT-36). Dokonując rozliczenia za dany rok podatkowy, niania powinna wykorzystać wszelkie dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego przychodu, jak również wysokość odprowadzonych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.