Wniosek refundacyjny

Wniosek refundacyjny to dokument na podstawie, którego wypłacane są comiesięczne refundacje poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem. Wniosek należy wysyłać do Biura projektu, co miesiąc zawsze do 15 dnia miesiąca. Wniosek refundacyjny możesz pobrać na stronie internetowej www.aktywnirodzice.eu.

Do Wniosku refundacyjnego należy załączyć:

  • W przypadku ubiegania się o refundację wygrodzenia niani:

– dowód zapłaty wynagrodzenia niani (np. kopia przelewu, potwierdzenie odbioru wynagrodzenia, potwierdzenie zapłaty z placówki bankowej itp),

– deklarację rozliczeniową ZUS DRA oraz ZUS RCA/ZUS RZA,

– dowód zapłaty składek ZUS np. kopia przelewu, potwierdzenie zapłaty z placówki bankowej itp.).

– w przypadku pierwszego Wniosku refundacyjnego: potwierdzenie zgłoszenia płatnika składek (ZUS ZFA) i potwierdzenie zgłoszenia niani (ZUS ZUA).

  • W przypadku ubiegania się o refundację kosztów pobytu dziecka w żłobku/klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna:

-dowody potwierdzające poniesione wydatki, w tym: rachunek lub faktura (jeśli dotyczy) i dowód zapłaty (pokwitowanie, kopia przelewu, adnotacja ‘zapłacono gotówką’, itp.).

Jeśli będziesz potrzebowała/-ł pomocy w wypełnianiu Wniosku pomoże Ci w tym nasz Specjalista ds. weryfikacji wniosków.

DO POBRANIA: