Rekrutacja

KIEDY MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU?

JEŚLI:

 • zamieszkujesz na terenie powiatu oławskiego lub strzelińskiego,
 • sprawujesz opiekę nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia, do 3 lat,
 • nie wykonujesz pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem,
 • chcesz wrócić do zatrudnienia

PROJEKT „AKTYWNI RODZICE Z POWIATÓW STRZELIŃSKIEGO I OŁAWSKIEGO” JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE


W JAKI SPOSÓB ODBYWA SIĘ REKRUTACJA DO PROJEKTU?

Rekrutacja została podzielona na etapy:


I ETAP: Przyjmowanie Formularza zgłoszeniowego z załącznikami od osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Formularze zgłoszeniowe można składać:

 • osobiście w Biurze projektu w Oławie (ul. 1- go Maja 1a – wejście do Kancelarii Radców Prawnych Frischmann, Wójcik – z tyłu budynku, biuro czynne w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30),
 • przesłać pocztą na adres Biura projektu (Biuro projektu pt. „Aktywni rodzice z powiatów strzelińskiego i oławskiego”,  Fundacja Primohuman, ul. 1-go Maja 1a, 55-200 Oława)
 • przekazać na spotkaniu informacyjnym.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać na bieżąco. Obrady Komisji rekrutacyjne odbywać się będą nie rzadziej niż raz w m-cu – do czasu zebrania wymaganej liczby Uczestników projektu.

Do Formularz zgłoszeniowego należy załączać odpowiednie dokumenty potwierdzające kryteria uczestnictwa tj.:

 • akt urodzenia dziecka; 
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności rodzica / rodziców lub dziecka (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie z PUP-u o zarejestrowaniu, jako osoba bezrobotna (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym statusie (przebywaniu na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym) – jeśli dotyczy.

Zakładamy możliwość wezwania kandydata do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających jego sytuację materialną/osobistą. Niezłożenie dokumentów w terminie 7 dni kalendarzowych od wezwania będzie równoważne z rezygnacją Kandydata z udziału w projekcie.

II ETAP: Powołanie Komisji Rekrutacyjnej celem oceny Formularzy zgłoszeniowych przez 2 członków Komisji pod kątem: 
– formalnym (kompletność dokumentów),
– przynależności do grupy docelowej projektu,
Dodatkowe punkty mogą otrzymać osoby najbardziej potrzebujące, czyli:

 • kobiety – 35 punktów,
 • osoby niepełnosprawne (co najmniej 1 z rodziców/opiekunów lub dziecko posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności) – 35 punktów,
 • osoby z terenów wiejskich – 10 punktów,
 • rodzice samotnie wychowujący dzieci  – 5 punktów,
 • rodzice posiadający więcej niż 1 dziecko do 3 roku życia – 5 punktów,
 • osoby długotrwale bezrobotne – 5 punktów (tylko w przypadku refundacji wynagrodzenia niani),
 • osoby o niskich kwalifikacjach – 5 punktów.

DO POBRANIA:

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATKĘ/KANDYDATA:

DOKUMENTY REALIZATORA:


Program do odczytu pliku PDF można pobrać ze strony producenta pod adresem https://get.adobe.com/pl/reader/otherversions/