Pytania i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi dotyczące udziału w projekcie.

 • DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY PROJEKT „AKTYWNI RODZICE Z POWIATÓW STRZELIŃSKIEGO I OŁAWSKIEGO”?

Projekt Jest przeznaczony dla rodziców dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3, którzy chcą wrócić na pracy, a obecnie przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, ale też dla rodziców, który nie pracują, ponieważ zajmują się wychowaniem dziecka.

 • CZY OJCOWIE TEŻ MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

TAK! Projekt jest przeznaczony zarówno dla mam, jak i dla ojców.

 • JAKIEGO ZAŚWIADCZENIA Z PRACY POTRZEBUJE?

Kandydatki/Kandydaci do projektu powinni załączyć do Formularza zgłoszeniowego Zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym statusie, z wyszczególnieniem okresu przebywania na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym i okresem, na jaki zawarte jest zatrudnienie.

Zaświadczenie może być wydane najpóźniej miesiąc przez złożeniem Formularza zgłoszeniowego do projektu.

 • SKOŃCZYŁ MI SIĘ URLOP MACIERZYŃSKI, CZY BĘDĄC NA URLOPIE WYPOCZYNKOWYM, KTÓRY MUSZE WYKORZYSTAĆ DO KOŃCA ROKU, MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Niestety nie. Urlop wypoczynkowy jest traktowany, jako powrót do pracy. Chcąc wziąć udział w projekcie należy przebywać na urlopie związanym z wychowaniem dziecka np. urlopie wychowawczym.

 • ILE MAM CZASU ŻEBY WRÓCIĆ DO PRACY?

Jeśli jesteś osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim masz maksymalnie 3 miesiące od podpisania Umowy-deklaracji uczestnictwa w projekcie na podjęcie zatrudnienia. Jeśli w tym czasie nie znajdziesz zatrudnienia Twój udział w projekcie zostaje przerwany. Realizator projektu może wezwać Ciebie do zwrotu wszystkich kosztów Twojego uczestnictwa w projekcie poniesionych przez Realizatora projektu wraz z odsetkami.

Jeśli jesteś osobą przebywającą na urlopie wychowawczym lub jesteś bezrobotna,-y/bierna,-y zawodowo masz maksymalnie 4 miesiące od podpisania Umowy-deklaracji uczestnictwa w projekcie na podjęcie zatrudnienia. Jeśli w tym czasie nie znajdziesz zatrudnienia Twój udział w projekcie zostaje przerwany. Realizator projektu może wezwać Ciebie do zwrotu wszystkich kosztów Twojego uczestnictwa w projekcie poniesionych przez Realizatora projektu wraz z odsetkami.

 • CZY MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE, JEŚLI PRZED CHWILĄ WRÓCIŁAM DO PRACY?

Jeśli urlop macierzyński /rodzicielski/wychowawczy skończyły się przed datą złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu, to niestety nie możesz brać udziału w projekcie. Składając Formularz zgłoszeniowy kandydatka/Kandydat musi być osobą przebywającą na urlopie związanym z wychowaniem dziecka (macierzyńskim/rodzicielskim lub wychowawczym) lub być osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo.

 • NA ILE CZASU MOGĘ UZYSKAĆ REFUNDACJĘ KOSZTÓW OPIEKI NA DZIECKIEM W RAMACH PROJEKTU?

W projekcie przewidziano zwrot kosztów przez max. 12 m-cy (ale nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, albo 4 roku życia, gdy nie jest możliwe zapewnienie dziecku opieki przedszkolnej i nie dłużej niż do 31.08.2020r.

 • KIEDY NASTĄPI PODPISANIE ZE MNĄ UMOWY W PROJEKCIE

Umowy podpisywane będą niezwłocznie po ogłoszeniu list rankingowych – jednak nie później niż 21  dni kalendarzowych od ogłoszenia list rankingowych (nie dotyczy osób zakwalifikowanych z list rezerwowych). Przewiduje się ogłoszenie list rankingowych w marcu 2019r. oraz czerwcu 2019r.

W przypadku osób zakwalifikowanych z list rezerwowych umowy – deklaracje uczestnictwa są podpisywane nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Kandydatki / Kandydata. Okresy te na indywidualny wniosek Uczestniczki/Uczestnika mogą zostać wydłużone za zgodą Realizatora projektu.

 • CO W PRZYPADKU, JEŚLI NIE ZNAJDĘ PRACY W OKRESIE 3 MIESIĘCY?

Niepodjęcie zatrudnienia w przeciągu 3 m-cy oznaczanie niewywiązanie się z zawartej Umowy-deklaracji uczestnictwa w projekcie i udział w projekcie zostaje przerwany. Realizator projektu może wezwać Ciebie do zwrotu wszystkich kosztów Twojego uczestnictwa w projekcie poniesionych przez Realizatora projektu wraz z odsetkami.

 • CZY MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z PROJEKTU?

Tak, uczestnik może zrezygnować z projektu w każdym momencie, przedstawiając zaświadczenie o podjęciu pracy oraz odpowiednio uzasadniając swoją rezygnację.

 • CZY UMOWA ZLECENIE I UMOWA NA NIEPEŁNY ETAT OZNACZAJĄ ZNALEZIENIE PRACY LUB POWRÓT DO PRACY?

Tak, wszystkie typy umów realizują założenia projektu.

 • CZY PODJĘCIE STAŻE OZNACZA ZNALEZIENIE PRACY LUB POWRÓT DO PRACY?

Niestety nie, staż nie jest traktowany, jako podjęcie zatrudnienia.


PYTANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NIANI

 • JAK POWINNAM ZATRUDNIĆ NIANIĘ?

Niania powinna być zatrudniona na umowę. Przykładowy wzór umowy znajdziesz na stronie projektu. Następnie należy zgłosić się do ZUS, jako płatnik składek i nianię, jako osobę do ubezpieczeń.

 • CZY BABCIA NA EMERYTURZE LUB ŚWIADCZENIU PRZEDEMERYTALNYM MOŻE ZOSTAĆ NIANIA.

Oczywiście. Nianią może zostać każdy, kto spełni trzy poniższe warunki:

 • nie jest rodzicem dziecka, którym ma się opiekować,
 • ma więcej niż 18 lat,
 • zrobi badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych i dostanie orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy.

Nianią może, więc być na przykład babcia, siostra, kuzynka dziecka, ktoś spoza rodziny — sąsiadka, studentka, emeryt, osoba na świadczeniu przedemerytalnym. Niania nie musi mieć kierunkowego wykształcenia ani doświadczenia zawodowego w pracy z małymi dziećmi. Nie musi też odbywać specjalnych szkole.

 • ILE MAM CZASU NA ZNALEZIENIE NIANI I PODPISANIE Z NIĄ UMOWY?

Umowę na opiekę nad dzieckiem z nianią musisz podpisać nie wcześniej niż po złożeniu do projektu Formularza zgłoszeniowego, ale nie później niż przed Twoim powrotem do pracy (najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia). Umowa z nianią jest załącznikiem do Umowy – deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 • CO W PRZYPADKU, GDY PODPISUJE UMOWĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WCZEŚNIEJ, ALE DO PRACY CHCĘ WRÓCIĆ DOPIERO ZA DWA MIESIĄCE?

W tym przypadku uczestnik musi podpisać umowę z nianią do czasu podpisania Umowy – deklaracji uczestnictwa w projekcie (umowa z nianią jest załącznikiem do Umowy – deklaracji uczestnictwa w projekcie) , ale zaznacza w umowie z nianią datę rozpoczęcia usługi, taką jak data powrotu do pracy.

 • ILE ZAROBI NIANIA NA RĘKĘ?

W okresie kiedy będziesz osobą niepracującą (max. 4 pierwsze m-ce), możesz uzyskać w projekcie zwrot kosztów zatrudnienia niani, ale nie więcej niż 2 246,69zł /miesiąc (w kwocie tej zawiera się wynagrodzenie netto niani 1538,43zł oraz składki ZUS, które będziesz opłacać za nianię).

Kiedy podejmiesz zatrudnienie, budżet państwa sfinansuje składki ZUS niani do kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia.  W tym czasie w projekcie możesz uzyskać zwrot kosztów zatrudnienia niani, ale nie więcej niż 2075,91/miesiąc (w kwocie tej zawiera się wynagrodzenie netto niani  1776,13zł – oraz składki ZUS, które będziesz opłacać za nianię).

Podane kwoty Kwota obejmują wynagrodzenie niani za średnio 160 godzin opieki/miesiąc. Przy mniejszym wymiarze opieki niż odpowiednik 1 etatu, maksymalna kwota zwrotu obliczana będzie proporcjonalnie.

Zatrudniając nianię pamiętaj, aby uzyskać od niej dane i informacje, które będą potrzebne do zgłoszenia niani do ZUS i będą miały wpływ na wysokość składek ZUS i wynagrodzenie netto niani. Przykładowe oświadczenie niani znajdziesz TUTAJ.

 • CZY NIANIA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ ZATRUDNIONA W INNYM MIEJSCU?

Tak, wtedy niania podlega tylko ubezpieczeniom zdrowotnym.

Zatrudniając nianię pamiętaj, aby uzyskać od niej dane i informacje, które będą potrzebne do zgłoszenia niani do ZUS i będą miały wpływ na wysokość składek ZUS. Przykładowe oświadczenie niani znajdziesz TUTAJ.

 • JAK WYGLĄDA FINANSOWANIE NIANI?

Uczestnik opłaca wynagrodzenie niani netto za dany miesiąc nie później niż do ostatniego dnia danego miesiąca (np. wynagrodzenie za kwiecień 2019r. do 30 kwietnia 2019r.), odprowadza za nią składki ZUS i każdego miesiąca (do 15 dnia m-ca) składa do Biura projektu Wniosek refundacyjny. Realizator zwraca 100% poniesionych poniesionych kosztów, nie więcej niż:   2 246,69zł /miesiąc ( przez max. 4 m-ce poszukiwania pracy) lub 2075,91/miesiąc (po podjęciu zatrudnienia, budżet państwa sfinansuje składki ZUS niani do kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia).

 • JAKIE KOSZTY ZATRUDNIENIA NIANI PONOSZĘ?

Uczestnik projektu nie ponosi żadnych kosztów wynagrodzenia niani przy założeniu, że zatrudnia ją na maksymalną możliwą w projekcie kwotę.

 •  CZY MUSZĘ ODPROWADZAĆ SKŁADKI ZUS?

Tak, Uczestnik projektu odprowadza za nianię składki ZUS.

 • JAKIMI UBEZPIECZENIAMI JEST OBJĘTA NIANIA?

Niania jest objęta obowiązkowymi:

• ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowymi i wypadkowym)

i ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ubezpieczenie chorobowe jest dla niani dobrowolne.

 • KTO ODPROWADZA PODATEK DOCHODOWY ZA NIANIĘ

Podatek dochodowy opłaca sama niania.

Umowa uaktywniająca zawierana jest między dwoma podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, tj. między nianią a rodzicem/ rodzicami dziecka, stąd przychód uzyskany przez nianię zaliczany jest do przychodów z innych źródeł.

Zatem rodzic dziecka nie jest płatnikiem podatku dochodowego z tytułu zawartej z nianią umowy, co oznacza, że:

• nie ciąży na nim obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanego wynagrodzenia,

• nie ma obowiązku sporządzenia i przekazania niani lub organowi podatkowemu deklaracji i informacji podatkowych, np. PIT-11. Po zakończeniu roku podatkowego niania jest obowiązana złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanych dochodów (PIT-36). Dokonując rozliczenia za dany rok podatkowy, niania powinna wykorzystać wszelkie dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego przychodu, jak również wysokość odprowadzonych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.