Zmiana sposobu składania dokumentów rozliczeniowych

Informujemy, iż w związku z trwającym zagrożeniem związanym z koronawirusem, celem dostosowania projektu do potrzeb Uczestników/Kandydatów,  wprowadza się następujące zmiany:

Zmianie ulegają możliwe sposoby składania Wniosków refundacyjnych.

Wnioski refundacyjne wraz z załącznikami można:

  • przesyłać e-mailem na adres: kontakt@aktywnirodzice.eu. Do wiadomości e-mailowej należy załączyć czytelne skany/zdjęcia wypełnionego i podpisanego Wniosku refundacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami. Po unormowaniu się sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem, Uczestnik projektu będzie zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów wysłanych w e-mailu;
  • składać do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do Biura projektu w Oławie;
  • przesłać pocztą na adres Biura projektu (Biuro projektu pt. „Aktywni rodzice”, Fundacja Primohuman, ul. 1-go Maja 1a, 55-200 Oława) – z uwagi na ograniczoną pracę Poczty Polskiej sugeruje się wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych listem zwykłym (zamiast poleconym);
  • składać osobiście w Biurze projektu w Oławie (ul. 1-go Maja 1 a, 55-200 Oława).

Wyżej opisane zmiany sposobu składania dokumentów rozliczeniowych obowiązują do ich odwołania.